Habitatge Eixample

( versión en castellano a continuación de la versión en catalán)


Aquest projecte es d’aquells que t’il·lusionen només entrar. Es tractava d’un Principal de principis de segle, molt provablement propietat d’una família benestant, que als anys 60 algú va reformar eliminant molts dels elements característics de l’època. La meva motivació era retornar-li a aquest preciós habitatge el seu encant original.

El primer que em varen comentar els clients, era que cada cop que passava el metro, tremolava tota la casa i per tant, volien insonoritzar les parets i el terra. Els hi vaig explicar que les vibracions es transmeten per els elements més fràgils i que, simplement canviant els prims vidres originals de les finestres, ja no hi haurien vibracions. No feia falta insonoritzar tot l’habitatge!

I així va ser, vàrem desmuntar totes les finestres de fusta originals i les vàrem portar a taller per a col·locar doble vidre, decapar, tornar a pintar i arreglar alguns engranatges i elements que estaven en mal estat. D’aquesta forma també vàrem recuperar la tribuna de façana principal, un espai que estava totalment en desús per el fred i el soroll que, amb el doble vidre va permetre convertir en l’estudi dels nens de la casa, un lloc idoni per aquesta funció donat la gran quantitat de llum natural que tenia.

Un altre prioritat va ser situar una gran porta corredissa que existia entre dues habitacions que es volien independitzar, a un punt de la casa menys privat, per poder lluir aquest meravellós treball manual. Consultant l’arxiu municipal e imitant el ritme de les portes i finestres originals vaig dissenyar el gran finestral de façana posterior, retornant a l’habitatge aquest element propi d’un elegant principal.

Un altre canvi important va ser l’obertura de la cuina a la sala menjador, que junt amb el  nou finestral, va multiplicar la llum d’aquesta ultima estança. Amb la nova distribució també es va crear una habitació i un bany complert extra.

Un fet curiós d’aquest projecte, va ser quan vàrem aixecar un paviment horrorós dels anys 60, per tal d’anivellar tot l’habitatge, que presentava moltes deformacions, per tal de posar parquet. Al aixecar el enrajolat, ens vàrem trobar amb el paviment hidràulic original, del qual, la clienta, es va enamorar completament.  Estava tan malmès en molts punts que era impossible de conservar en la seva totalitat i el necessitava aixecar per tal d’anivellar, fet que va malmetre moltes més peces. Finalment, jugant amb les peces que teníem i ressituant-les segons la nova distribució, vàrem aconseguir que totes les estances tinguessin paviment hidràulic llevat del passadís on es va col·locar paviment de fusta natural com es tenia previst.

I aquesta no va ser la única sorpresa! Al treure el cel-ras de la cuina varem trobar un fresc que varem iluminar de forma directa desde els mobles alts de la cuina.

Per últim, a la terrassa es va formar una plataforma amb tarima sintètica d’exterior per tal de crear un espai on prendre el sol, recuperant aquesta superfície que es trobava inclinada i no es podia utilitzar. També es van formar jardineres corregudes per tal de plantar especies trepadores i aïllar la terrassa de les vistes dels veïns.


Este proyecto es de aquellos que te ilusionan sólo entrar. Se trataba de un Principal de principios de siglo, muy probablemente propiedad de una familia acomodada, que en los años 60 alguien reformó eliminando muchos de los elementos característicos de la época. Mi motivación era devolverle a esta preciosa vivienda su encanto original.

Lo primero que me comentaron los clientes, era que cada vez que pasaba el metro, temblaba toda la casa y por lo tanto, querían insonorizar las paredes y el suelo. Les expliqué que las vibraciones se transmiten por los elementos más frágiles y que, simplemente cambiando los delgados cristales originales de las ventanas, ya no habrían vibraciones. ¡No hacía falta insonorizar toda la vivienda!

Y así fue, hicimos desmontar todas las ventanas de madera originales y las llevamos a taller para colocar doble vidrio, decapar, volver a pintar y arreglar algunos engranajes y elementos que estaban en mal estado. De esta forma también pudimos recuperar la tribuna de fachada principal, un espacio que estaba totalmente en desuso por el frío y el ruido que, con el doble vidrio permitió convertirse en el estudio de los niños de la casa, un lugar idóneo para esta función dado la gran cantidad de luz natural que tenía.

Otra prioridad fue situar una gran puerta corredera que existía entre dos habitaciones que se querían independizar, a un punto de la casa menos privado, para poder lucir este maravilloso trabajo manual. Consultando el archivo municipal y imitando el ritmo de las puertas y ventanas originales diseñé el gran ventanal de fachada posterior, retornando a la vivienda este elemento propio de un elegante principal.

Otro cambio importante fue la apertura de la cocina a la sala comedor, que junto con el nuevo ventanal, multiplicó la luz de esta última estancia. Con la nueva distribución también se creó una habitación y un baño completo extra.

Un hecho curioso de este proyecto, fue cuando levantamos un pavimento horroroso de los años 60, con el fin de nivelar toda la vivienda, que presentaba muchas deformaciones, para poner parquet. Al levantar el embaldosado, nos encontramos con el pavimento hidráulico original, del cual, la clienta, se enamoró completamente. Estaba tan dañado en muchos puntos que era imposible conservar en su totalidad y lo necesitaba levantar con la finalidad de nivelarlo, lo que dañó muchas más piezas. Finalmente, jugando con las piezas que teníamos y resituando-según la nueva distribución, conseguimos que todas las estancias tuvieran pavimento hidráulico, salvo del pasillo donde se colocó pavimento de madera natural como se tenía previsto.

Y esta no fue la única sorpresa! Al sacar el cielo raso de la cocina encontramos un fresco que hicimos iluminar de forma directa desde los muebles altos de la cocina.

Por último, en la terraza se formó una plataforma con tarima sintética de exterior para crear un espacio donde tomar el sol, recuperando esta superficie que se encontraba inclinada y no se podía utilizar. También se formaron jardineras corridas para plantar especies trepadoras y aislar la terraza de las vistas de los vecinos.

Categorías: ViviendasEtiquetas: , , , , , , , , , ,

marlprat

Arquitecta técnica especializada en interiorismo y Master en Retail Design.